Przejdź do treści

Spis treści

• Postanowienia ogólne
• Ochrona danych osobowych
• Ceny
• Realizacja zamówienia
• Gwarancja i Reklamacje
• Uszkodzenie towaru w transporcie
• Odstąpienie od umowy / Zwrot towaru
• Usługi świadczone drogą elektroniczną
• Postanowienia końcowe

§1 Postanowienia ogólne.
1. 1. Sklep internetowy jest przedmiotem działalności firmy Nolmar, właściciel Mateust Nolbert, NIP: 6191980951,
REGON: 302301943, z siedzibą w miejscowości Trzcinica, ul. Zielona 2A
63-620 Trzcinica k. Kępna
2. Firma Nolmar wystawia paragon lub fakturę VAT za zakupione produkty.
3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet pośrednictwem portali aukcyjnych, jak również z
wykorzystaniem domen internetowych – www.nolmar.pl. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli.
4. Niniejszym regulamin stosuje się odpowiednio do umów zawieranych za pośrednictwem aukcyjnych portali internetowych.
Niniejszy regulamin w odniesieniu do tych portali zastosowanie ma w zakresie w jakim nie narusza on postanowień regulaminu
tych portali. Stosowanie określenia, w dalszej części regulaminu, Sklep ma zastosowanie tak do domen internetowych Sklepu
jak także do właściwych aukcyjnych portali internetowych.
5. Produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek Uni Europejskiej. W wypadku
produktu nie będącego fabrycznie nowym stosowna informacja umieszczona zostanie w opisie produktu.
6. Do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT – wystawiana na żądanie

Kupującego), doręczany Kupującemu wraz z zakupionym towarem. W związku z pozniejszymi trudnosciami formalno-
ksiegowymi prośba o fakturę powinna być zgłaszana przy zakupie a nie w dowolnym

późniejszym momencie po wystawieniu już paragonu.
7. Określenia Sprzedający i Sklep w regulaminie mogą być używane zamiennie.
8. Każdorazowo wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez
klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla
stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta. Domniemywa się, że w ofercie zawierają się
wyłącznie te elementy które zostały w tej ofercie (ewentualnie wprost w opisie produktu) wskazane bądź wymienione.
9. Klient, który potwierdził termin dostawy mebla a nie odbierze go, musi
ponieść koszty związane z transportem (100euro DE, 140zł PL)

§2 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedającego. Administratorem danych osobowych Kupujących jest
Sprzedający.
2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

a) realizacji umowy
b) w innych celach, w tym marketingowych i promocyjnych, jeżeli klient wyrazi na to zgodę.
3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są
udostępniane innym podmiotom.
4. Wszelkie czynności na danych osobowych są wykonywane zgodnie z przepisami dotyczącymi Ochrony Danych Osobowych.
Dane te chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z
zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę,
naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Kupujących zgodnie z przepisami Rozporządzenia
ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z
tego prawa wystarczy wysłać do Sprzedającego wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej albo wysłać do
Sprzedającego list na wskazany na wstępie regulaminu adres jego siedziby.
6. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej, odrębnej i świadomej zgody, podane przez Kupującego dane
osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego również w celu informowania Kupującego o nowych towarach, promocjach i
usługach dostępnych w sklepie (newsletter).

§3 Ceny
1. 1. Wszystkie ceny produktow na rynek polski podawane w sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN), i o ile nie
wskazano wyraźnie inaczej są cenami brutto. Wszystkie ceny produktow na rynek niemiecki w platformach sprzedazowych są
wyrażone w Euro (EUR) i o ile nie wskazano wyraźnie inaczej są cenami brutto.
2. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, chyba, że wprost wskazano inaczej. Ceny za przesyłkę danego produktu są
zróżnicowane i zależą od formy dostawy, wagi towaru lub regionu przesyłki. Szczegółowe informacje o kosztach
dostawy dostępne są w ofercie bądź bezpośrednio u Sprzedającego.
3. Brak wskazania ceny wysyłki (dostarczenia) oznacza, że dla danego produktu, bądź grupy produktów ustalana jest
ona indywidualnie i wymaga kontaktu ze Sprzedającym.
4. Sklep zastrzega, że przy tym, że w wypadku transakcji w których określono, iż przesyłka jest „bezpłatna“ bądź
wynosi zero złotych, koszty tej przesyłki obciążają Sklep a co za tym idzie w opisanych wypadkach kwota ta nie
podlega zwrotowi na rzecz Konsumenta. Tym samym w wypadku zwrotu towaru przez Kupującego, bez uzasadnionej
przyczyny, koszty odesłania towaru w takim wypadku pokrywa Kupujący. Jesli w wyjątkowych okolicznościach
wyrazimy zgodę na zwrot mebla przez kupującego, to on pokrywa koszty z tym związane. Nasza firma zleci
sprawdzoną firmę kurierską by uniknąć zniszczeniu paczek.

§4 Realizacja zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego
towaru oraz numeru telefonu i adresu e-mail pozwalających na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Warunkiem
przyjęcia zamówienia może być także konieczność zaakceptowania niniejszego regulaminu.
2. W szczególności dane niezbędne do podania to: dane osobowe zamawiającego, określenie formy płatności oraz sposobu
dostawy towaru Dane powyższe należy przesłać do informacji Sklepu – zgodnie z wybraną formą zamówienia.
3. Złożone zamówienie stanowi o istotnych postanowieniach zawieranej umowy. W zależności od wybranej formy płatności
może ona stanowić podstawę dla Kupującego do uiszczenia zaliczki bądź dokonania całkowitej zapłaty za zamówiony towar, na
wskazany przez Sprzedającego numer rachunku bankowego.
4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sklep. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się
potwierdzenie tego faktu przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innej formy pisemnej, np. poprzez
komunikator WhatsApp czy Massenger.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia następujących
przypadków (łącznie bądź pojedynczo):
a) w razie niewypełnienia lub niepoprawnego wypełnienia formularza zamówienia,
b) jeżeli zamówienie wzbudza wątpliwości pod względem wiarygodności zawartych w nim danych,
c) jeżeli zaistniały inne obiektywne przyczyny, dla których realizacja zamówienia nie jest możliwa,
d) w zamówieniu nie zostały podane wszystkie wymagane regulaminem dane,
e) w wypadku braku możliwości potwierdzenia rzetelności zamówienia lub Kupującego.
6. Moment potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych
danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione,
gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować
się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna – sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia. Zastrzega się przy tym, że powyższe nie jest obligatoryjne (nie jest obowiązkiem sklepu) i
uzależnione jest od możliwości Sklepu a w szczególności wyłączone mogą zostać produkty wykonane na indywidualne
zamówienie, bądź według indywidualnych wytycznych, Kupującego. W tym przypadku zastosowanie będzie miał pkt 3 art. 38 ustawy o prawach konsumenta, który mówi, że nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów, w
których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
7. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu
płatności lub zażądania przedpłaty – każdorazowo podając przyczynę takiego działania.
8. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
9. Za zakupy w sklepie Kupujący płaci przy odbiorze towaru lub za pomocą dostępnych form płatności z góry.
10. Sklep dostarcza zamówione towary transportem własnym, przy użyciu operatora pocztowego bądź za pośrednictwem
innego podmiotu trzeciego. Sposób transportu o ile nie umożliwiono opcji wyboru w Sklepie, pozostaje w wyłącznej
decyzyjności Sklepu. Sklep zastrzega sobie możliwość udostępnienia wyłącznie jednej wybranej przez siebie formy transportu.
11. Sklep zastrzega sobie, że z uwagi na specyfikę produktu, jako wykonywanego na indywidualne zamówienie (każdorazowo
ręcznie i pod indywidualne zamówienie klienta), rzeczywiste parametry produktu mogą nieznacznie odbiegać od podanych w
Sklepie. Dopuszczalne odstępstwa określa się na +/- 5% i spowodowane są one specyfiką produktu. Nadto zaznacza się, że
różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, eko-skóry, drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych
parametrów monitora lub karty graficznej, jak także z różnic pomiędzy partiami produkcyjnymi, nie stanowią podstawy do
zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory różnić się mogą nieznacznie od
dostępnych.
12. Nie obsługujemy życzeń klientów odnośnie konkretnego dnia i godziny dostawy.
13. Kierowca dojeżdza samochodem najbliżej jak to możliwe. Nie wpływa na ewentualne braki przejazdu (np. z powodu
remontu drogi).
14. Transport dotyczy dostarczania mebli pod wskazany adres i nie obejmuje
wnoszenia, montażu do klienta, jest to usługa dodatkowa płatna i ustalana
indywidualnie z kierowcą przed załadunkiem.

§5 Gwarancja i Reklamacje
1. 1. Większość spośród prezentowanych w Sklepie produktów jest objęta gwarancją producenta lub Sklepu.
Szczegółowa informacja dotycząca gwarancji znajduje się w opisie produktu. W wypadku braku takiej informacji w celu ustalenia
szczegółów należy skontaktować się ze Sklepem. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa
dołączony do towaru dokument gwarancyjny.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez
przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
3. Pojęcie „reklamacja” oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez
Konsumenta od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą albo skierowane do Sprzedawcy przez Konsumenta żądanie
obniżenia ceny towaru albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy.
4. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy wskazany na
wstępie niniejszego regulaminu bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@nolmar.pl. W zgłoszeniu reklamacji prosimy
podać imię i nazwisko lub nazwę Kupującego oraz w miarę możliwości opisać wadę towaru, a także należy dołączyć zdjęcie
(jakie uszkodzenie itp.).
5. W przypadku, gdy towar jest wadliwy, prosimy o jego prawidłowe zabezpieczenie, aby uchronić go przed ewentualnym
uszkodzeniem czy zniszczeniem do momentu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Kupującego niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od
dnia zgłoszenia reklamacji.
7. Reklamowany produkt zostanie przez nas odebrany transportem wlasnym.
8. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, z zastrzeżeniem
odpowiedniego stosowania przepisów o rękojmi.
9. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji. Ponadto Sklep zwraca uwagę, że Kupujący jest zobowiązany wykazać,
iż produkt reklamowany nabył od Sprzedającego.
10. Gwarancja, o której mowa wyżej, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego
Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
11. Zwrotowi nie podlega nigdy, niezależnie od podmiotu będącego jego nabywcą, towar będący uszkodzonym z winy
Kupującego.
12. W wypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to
już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny
produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji produkt
jest wymieniany lub jego równowartość jest zwracana w ciągu 15 dni roboczych.
13. Procedury opisane powyżej tyczą się każdej reklamacji zgłoszonej w ważnym okresie gwarancyjnym produktu.
14. Sklep może na życzenie Kupującego, w miarę dostępnych możliwości, dokonać wymiany zakupionego towaru.
Kupujący przedstawia swoje życzenie dotyczące wymiany zakupionego produktu na inny(kolor, model, itd.), natomiast
Sklep określa faktyczną możliwość dokonania wymiany a także koszty dodatkowe jakie kupujący ponosi na skutek
swoich życzeń. W przypadku kiedy wymiana odbywa się bez dodatkowych kosztów (ten sam produkt, model, itd.)
kupujący zobowiązuje się tylko do pokrycia kosztów dostawy wymienianego produktu. Wymiana odbywa się o okresie

21 dni roboczych. Wszelkie koszty kupujący reguluje przy odbiorze wymienianego mebla. Warunkiem wymiany towaru
jest oddanie zakupionego produktu w stanie nienaruszonym.

§6 Uszkodzenie towaru w transporcie
1. 1. Zaznacza się, że szkody powstałe w trakcie transportu rozpatrywane są przede wszystkim przez podmiot
dostarczający, a nie sam Sklep – z wyłączeniem wypadków transportu własnego Sklepu. Kupujący w przypadku widocznych
uszkodzeń opakowania przy dostawie winien spisać protokół szkody przy osobie dostarczającej. W wypadku dostawy kurierem
Sklep zobligowany jest przedstawić kurierowi dowód na powstanie szkody w trakcie transportu. W związku z tym możliwe jest,
że w przypadku nie okazania protokołu reklamacja nie zostanie uznana.
2. Informujemy nadto, iż zgodnie z art. 545 Kodeksu cywilnego Kupujący powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w
sposób przyjęty przy przesyłkach określonego rodzaju. W razie jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki bardzo prosimy o
niezwłoczny kontakt telefoniczny celem wyjaśnienia sprawy. Ponadto Informujemy, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w
transporcie, Kupujący ma prawo, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272
ze zm.), do zwrócenia się do dostarczyciela o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi
protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, zalecamy przesłanie kopii
tego dokumentu na wskazany na wstępie adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia
przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji. Roszczenia co do wykonania produktow, ich kolorystyki czy
uszkodzenia , które nastąpiły w transporcie powinny być pisemnie udokumentowane przy kierowcy na liście przewozowym,
pozniejsze reklamacje dotyczące powyższych punktów mogą być automatycznie odrzucane.
3. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie prosimy o prawidłowe zabezpieczenie towaru, aby uchronić go przed
ewentualnym dalszym uszkodzeniem czy zniszczeniem. Nadto należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie ze
sprzedawcą oraz stosowną informację należy przesłać również drogą elektroniczną (e-mail).

§7 Odstąpienie od umowy / Zwrot towaru
1. 1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w
terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu
rzeczy Sprzedawcy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie pod warunkiem zachowania niżej opisanych
warunków i okoliczności.
2. W razie odstąpienia od umowy, zgodnie z ust. 1, umowę uważa się za niezawartą. Zaznacza się, że uprawnienie to dotyczy
wyłącznie osób fizycznych dokonujących zakupu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oświadczenie
to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta,
bądź w dowolnej innej formie z tym zastrzeżeniem, że zobowiązany jest wskazać, iż odstępuje od umowy.
3. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy,
chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego
upływem. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać „ZWROT”. Konsument
ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia
od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy, o ile takie Konsument
poniósł), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż
najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie.
5. Zaznacza się nadto, że Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem
lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Warunkiem odstąpienia od umowy jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego używania lub
montażu, wraz z oryginalnym opakowaniu. Zaznacza się, że kupujący uprawniony jest do zapoznania się z produktem (w tym
usunięcia jego opakowania) jednak w sposób możliwie najmniej wpływający i ingerujący w stan tego produktu oraz jego
opakowanie. Należy przez powyższe rozumieć, że dokonana ingerencja nie powinna przekraczać zwykłego zarządu.
Jednocześnie podkreśla się, że w przypadku zmniejszenia wartości takiego towaru Kupujący ponosi odpowiedzialność
odszkodowawczą za to zmniejszenie.
8. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany
przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i
które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub
służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania
nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży,
a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż
części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej (tj. np. aukcje typu Allegro);
l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów,
gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie
oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za
wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o
utracie prawa odstąpienia od umowy.
9. Zaznacza się nadto, że zwrotowi nie podlegają towary nieprefabrykowane.
10. Sprzedawca uprzejmie prosi o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury
VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od
umowy. Zakreśla się przy tym, że pomimo braku prawnego obowiązku załączenia dokumentu zakupu Kupujący zobowiązany
jest w sposób nie budzący wątpliwości wykazać faktyczne dokonanie transakcji.
11. Zwrotowi nie podlega nigdy, nie zależnie od podmiotu będącego jego nabywcą, towar będący uszkodzonym z winy
Kupującego.

§8 Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Usługi świadczone przez nas drogą elektroniczną są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą
elektroniczną.
2. Do usług świadczonych przez Usługodawcę (Sklep) drogą elektroniczną należy:
a) udostępnianie użytkownikowi sieci Internet do wglądu opisów produktów (w tym zdjęć) za pomocą strony internetowej
b) dostępnianie użytkownikowi sieci Internet za pomocą strony internetowej,
c) wysyłanie, w przypadku wyrażenia na to przez użytkownika sieci Internet dodatkowej, odrębnej i świadomej zgody, na jego
adres poczty elektronicznej, newsletter’a.
3. Usługobiorca (Kupujący) w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez nas usług, o których mowa w ust. 2
pkt a i b niniejszego paragrafu, poprzez opuszczenie strony internetowej. W przypadku usługi, o której mowa w ust. 2 pkt c
niniejszego paragrafu, w celu natychmiastowego zakończenia jej świadczenia, wystarczające jest poinformowanie nas o
rezygnacji z newsletter’a drogą telefoniczną bądź mailową na adres poczty elektronicznej.
4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie
elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez
wysłanie listu na wskazany na wstępie regulaminu adres siedziby Sklepu).
5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej
otrzymania.

§9 Postanowienia końcowe
1. 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy oraz zdjęcia towarów umieszczonych w Sklepie były zgodne z
rzeczywistością, a oferta aktualizowana była na bieżąco.
2. Podkreśla się, że w wypadku planowanego zwrotu towaru, niezależnie od przyczyny zwrotu (odstąpienie od umowy z tytułu
wady, bez podania przyczyny) prosimy o kontakt ze Sklepem aby umożliwić przekazanie Państwu wytycznych dotyczących
sposobu odesłania towaru oraz skierowanie ewentualnego transportu celem odbioru produktu. Zaznaczamy przy tym, że kontakt taki nie jest niezbędny, jednakże umożliwi przyspieszenie procedur a także może pozwolić na zminimalizowanie
kosztów ewentualnego odesłania produktów.
3. Wszystkie informacje, materiały wizualne, znaki towarowe producentów są chronione prawami autorskimi. Są one
wykorzystywane przez Sklep wyłącznie w celu promocji i sprzedaży właściwych produktów. Dalsze ich wykorzystywanie bez
zgody Sklepu jest niedopuszczalne.
4. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: ul.
Zielona 2a, 63-620 Trzcinica k. Kępna
5. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść
regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie,
zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie
klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.
6. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie. Klient, niezależnie od zaakceptowania regulaminu w
momencie rejestracji, zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami regulaminu przy każdorazowym zakupie realizowanym w sklepie. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa)
klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej – w powitaniu.
7. O ile nie zastrzeżono w regulaminie inaczej, bądź nie wynika to wprost z przepisów prawa, wszelka korespondencja, dla
której poczytuje się zaistnienie skutków prawnych, odbywa się w formie papierowej za pośrednictwem listów poleconych.
8. Sklep zaznacza, że zasadą jest, iż nie przyjmuje przesyłek nadesłanych za pobraniem bądź na koszt sklepu, dlatego prosimy
o wcześniejsze uzgodnienie nadania przesyłek. Ewentualne koszty związane z taką przesyłką, w tym jej zwrotem jako nie
odebranej, ponosi nadawca.
9. Umowa sprzedaży towarów na rynek polski zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Umowa sprzedaży towarów na rynek niemiecki zawierana jest zgodnie z prawem niemieckim i w języku niemieckim.
10. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem, a konsumentami
będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli
jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą
rozstrzygane przez sąd.
a) Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy.
b) Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie
z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz
rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania
stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Kupujący może złożyć wniosek o rozpatrzenie
sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż
zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy (Sprzedawca może, lecz nie musi zgodzić się
na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
11. W razie jakichkolwiek niezgodności niniejszego regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa, a także regulaminami
portali aukcyjnych, pierwszeństwo mają te przepisy (stosuje się je wprost), w dalszej kolejności regulaminy portali i dopiero w
dalszej części niniejszy regulamin.